תקנון תחרות/מבצע BLACK NOVEMNER SALE

 1. הגדרות:

למונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות המפורטת לצידם:

 • “החברה” ו/או “עורכת המבצע” – מובי סל בע”מ, ח.פ 515171015  (לרבות באמצעות זכייניה)
 • “אתר האינטרנט”http://www.mobicell.co.il.
 • “אתר המבצע”המבצע יערך במרשתת, ברשתות החברתיות FACEBOOK ו- INSTAGRAM.
 • “הדף /העמוד העסקי של החברה” – הדף העסקי של החברה “MOBI CELL” ברשתות החברתיות FACEBOOK ו- INSTAGRAM.
 • “המבצע”– ” BLACK NOVEMNER SALE” אשר ינוהל על פי תקנון זה.
 • “לקוח משתתף” – חבר מועדון הלקוחות של החברה (לרבות מצטרף חדש למועדון), ותושב ישראל שהינו בגיר, אשר מלאו לו 18 שנים, כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ”ב- 1962, או קטין שקיבל הסכמת הורהו ו/או אפוטרופסו החוקי.
 • “בן משפחה” – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.
 1. תקופת המבצע:

  • המבצע יחל ביום 10.11.2022 בשעה 16:00 ויסתיים ביום 04.12.2022 בשעה 20:00 – לפי שעון ישראל.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בהודעה, באותו אופן שבו פורסם המבצע.
 1. אופן ההשתתפות במבצע/תחרות לחברי מועדון (ומצטרפים חדשים):

  • הלקוח המשתתף יפעל בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה.
  • על המשתתף במבצע/תחרות לבצע את כל הפעולות המצטברות שלהלן, לפי סדר הפעולות כדלקמן:
   • להצטרף למועדון הלקוחות של החברה (אם טרם הצטרפת למועדון הלקוחות).
   • לרכוש מוצר כלשהו באחד מסניפי רשת MOBI CELL;
   • לבצע LIKE בעמוד העסקי של החברה ברשת החברתית FACEBOOK ו/או INSTAGRAM.
   • להגיב בתגובה לפוסט המבצע אשר יתפרסם בעמוד העסקי של החברה ב- FACEBOOK או INSTAGRAM, ולציין: מדוע לדעתך מגיע לך להתחדש בסמארטפון.
  • ההשתתפות היא אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או לדחייה למועד אחר ו/או לאדם אחר.
 1. הזכייה והפרס:

  • בתום תקופת המבצע, מתוך המשתתפים שביצעו את כל האמור בסעיף 3 לעיל, תבחר החברה חמישה (5) זוכים, שלדעת החברה מגיע להם לזכות בפרס יותר ממשתתפים אחרים, בהתאם לתגובתם כאמור בסעיף 3.2.4 לעיל, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • מובהר, כי אין החברה מחויבת לבחור את המשתתפים שקיבלו את מירב הלייקים ו/או התגובות לפוסט המבצע, ובכל מקרה, בחירת הזוכים נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • החברה תבחר 5 זוכים, מתוך רשימת המשתתפים שמילאו אחר כל הפעולות האמורות סעיף 3 לעיל.
  • הפרס: טלפון נייד מסוג SAMSUNG A13.
  • החברה רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להחליף ו/או לשנות את הפרס, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. המפקח:

המבצע יפוקח על ידי אריאל תמיר, ת.ז 060739885 ו/או נציג אחר אשר ימונה על ידי החברה.

המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, יכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות תקנון זה וכן יכריע בכל מחלוקת בין החברה, לבין משתתף. יובהר כי החלטת המפקח בכל הקשור למבצע הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין ולא ניתן יהיה לערער עליה. המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.

 1. כללי:

  • פרסום המבצע יעשה בעמוד החברה ברשת החברתית FACEBOOK ו/או INSTAGRAM. כל פרסום נוסף יעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • אין כפל מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות.
  • ההשתתפות במבצע והפעולות הנדרשות למימוש הזכות לזכייה בפרס, על כל שלביהן תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים במבצע, והחברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, נזק גוף ו/או נזק לרכוש ו/או נזק אחר אשר נגרם למי מהמשתתפים ו/או בקשר עם השתתפות במבצע ו/או כתוצאה מקבלת ו/או אי קבלת הפרס בו.
  • החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.
  • מבלי לגרוע מכלליות הפטור לחברה הנזכר בתקנון זה, בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של משתתף במבצע מנעה את יכולתו של משתתף כאמור להשתתף במבצע ו/או לקבל הפרסים לידו תהיה החברה פטורה מאחריות.
  • הפרס הנו אישי לזוכה המקבל אותו בלבד, ואינם ניתנים להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל מוצר אחר.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • החברה תהיה רשאית לא למסור את הפרס ו/או לדרוש אותו חזרה מידי מי שהשתתפותו במבצע במי משלביו כמפורט לעיל, נעשתה תוך מעשה עבירה או שלא כדין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה, מכל בחינה שהיא.
  • עד למסירת הפרס לידי בעלי הזכות על פי תקנון זה, תהייה החברה רשאית לעשות בהם שימוש להציגם, לפרסמם ולעשות בהם שימוש עפ”י שיקול דעתה.
  • כאמור, יכול משתתף לממש את זכותו לקבלת הפרס, באם עמד בתנאים הנדרשים על פי תקנון זה. יחד עם זאת, אם ייגרם איחור כלשהו במסירת הפרס, מוותר המשתתף מראש על כל טענה ו/או דרישה בעניין.
  • בעצם השתתפות במבצע זה המשתתף מאשר לחברה להשתמש בקולו ו/או בדמותו ו/או בשמו ו/או בתמונות ו/או סרטוני הוידאו שלו לרבות אלו אשר יעלה לעמוד העסקי של החברה ברשתות החברתיות בכל דרך העולה על רוחה ולשיקול דעתה הבלעדי, ופוטר את החברה מכל טענה או תביעה הקשורה לתמונות ו/או סרטוני הוידאו שהעלה לעמוד העסקי של החברה ברשתות החברתיות.
  • מבלי לגרוע מכלליות הפטור לחברה הנזכר בתקנון זה, בעצם השתתפות במבצע זה המשתתף מסכים לכל הוראות תקנון זה וכן פוטר את החברה מכל טענה או תביעה הקשורה למבצע.
  • עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלו יחייבו את המשתתפים מרגע פרסומם באתר המבצע.
  • כל המיסים ו/או ההיטלים ו/או ההוצאות הנלוות הקשורים בפרס, ככל שיהיו כאלו, יחולו על המשתתף אשר זכה בפרס בלבד, ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
  • במקרה בו הגיע לחברה מידע, כי הזכייה בפרס נעשתה תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה ו/או תוך עבירת עבירה ו/או מעשה מרמה ו/או שלא על פי הוראות הדין מכל בחינה שהיא, תהיה החברה רשאית שלא למסור לזוכה את הפרס או לדרשו בחזרה, ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בקשר לכך.
  • חל איסור מוחלט להעלות לעמודים העסקיים של החברה ברשתות החברתיות, כל תוכן שעלול לפגוע בכל צד שלישי אחר לרבות במשתתפי המבצע.
  • המשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ו/או החברה ו/או מי מטעמם בגין כל שימוש שייעשה בשמם, תמונתם, דמותם וקולם, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן המשתתפים ו/או לשלם תמורה בגין השימוש כאמור.
  • למען הסר ספק, ההשתתפות בפעילות מהווה אישור מצד המשתתף, כי קרא את התקנון, מסכים לאמור בו, מקבל עליו את הוראותיו לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכן מסכים כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.
  • כל הזכויות בחומרים אשר יועלו ע”י המשתתפים, וכל טקסט שנכתב ע”י המשתתפים, יהיו של עורכת המבצע ו/או החברה, לעשות בהם כל שימוש בכל מדיה ללא כל הגבלה.
  • סמכות שיפוט בכל עניין הנוגע למבצע תהא אך ורק לבית משפט במחוז תל-אביב.
  • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והוא מתייחס גם לנקבה.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.