תקנון מבצע “3+1”

 

 1. מבוא:
  1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
  2. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
  3. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
  4. מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף הסלולר.
  5. למונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות המפורטת לצידם:

“החברה” ו/או “הרשת” –  מובי סל בע”מ, ח.פ 515171015  (לרבות באמצעות זכייניה)

“אתר האינטרנט” –  http://www.mobicell.co.il.

“העמוד העסקי של החברה” – הדף העסקי של החברה  ברשת החברתית פייסבוק ו/או אינסטגרם.

“המבצע”– מבצע “פינה חמה” אשר ינוהל על פי תקנון זה.

 • תקופת המבצע:
  1. המבצע יחל ביום 01.03.2024 בשעה 09:00 ויסתיים ביום 31.12.2024 בשעה 20:00.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע ו/או את המוצרים הכלולים בו, ללא כל הודעה מוקדמת.
 • מתכונת ותנאי המבצע: 
  1. במהלך תקופת המבצע, בכל רכישה של 4 מוצרים מבין מוצרי הרשת, בחנויות הפיזיות של הרשת ו/או באתר האינטרנט של החברה,  הלקוח לא ישלם על המוצר הרביעי הזול מבין ארבעת המוצרים כאמור.
  2. המבצע לא כולל מוצרים ממותגי: JBL/JABRA/STEEL SERIES/ANKER/XIAOMI/OTTERBOX מוצרי אפל מקוריים ומכשירי סלולר.
  3. מובהר כי אין כפל מבצעים ואין כפל הנחות. 
  4. המבצע הינו עד גמר המלאי או עד סיום תקופת המבצע, המוקדם מביניהם.
  5. החברה רשאית לספק ללקוח/ות מוצרים דומים למוצרים המופיעים בתוספת ו/או בפרסומים. 
 • כללי:
  1. לרשת מובי סל הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או להאריך את תקופת המבצע, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש, וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
  2. אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.
  3. תקנון זה מגבש את מכלול הזכויות והחובות בנוגע למבצע. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה על ידי רשת מובי סל או זכייניה ו/או מי מטעמה בקשר עם המבצע, ובכלל זה כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, בסניפי הרשת ו/או בכל אמצעי תקשורת, יגברו הוראות תקנון זה בלבד.
  4. למען הסר ספק יובהר כי רשת מובי או מי מטעמה לא יחויבו בכל מקרה על ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בעל פה או בכתב של עובדי רשת  מובי סל ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים, אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה. 
  5. רשת מובי סל שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את המבצע כולו או חלק/ים ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.